>Česká televize             
linka.jpg(804 b)

>ČT děkuje všem, kteří platí(video)


Začátky Československé televize
Československá televize začala zkušebně vysílat z Prahy 1. května 1953, historie02.jpg(10 kb) pravidelně pak od 25. 2. 1954. O necelý rok později následoval první přímý přenos hokejového utkání ČSR-IF Leksand ze Zimního stadionu v Praze. Ostravské televizní studio zahájilo vysílání 31. 12. 1955, bratislavské 3. 11. 1956, brněnské pak 6. 7. 1961. V září 1961 dosáhl počet televizních koncesionářů jednoho milionu, v březnu 1965 dvou milionů, v prosinci 1969 tří milionů a v listopadu 1979 čtyř milionů. Devátý květen je dnem prvního pravidelného barevného vysílání - 2. program tak začal vysílat v roce 1973, 1. program v roce 1975.


Sametová revoluce
revoluce01.jpg(11 kb) Ve středu 22. 11. 1989 došlo k průlomu v zachycení událostí právě probíhající Sametové revoluce na obrazovce ČST - v přímých vstupech z Václavského náměstí v Praze do odpoledního vysílání Studia Kontakt na 2. programu. Staré vedení ČST v dalších dnech rychle ztratilo kontrolu nad vysíláním a Československá televize se díky přímým přenosům, živě vysílaným vystoupením a konečně i objektivnímu zpravodajství stala rozhodujícím médiem informujícím nejširší veřejnost o aktuálním dění.


Česká televize
Česká televize vznikla k 1. 1. 1992 podle zákona o České televizi kanaly02.jpg(10 kb) (zákon č. 483/1991 Sb.) jako televizní služba veřejnosti České republiky. Při jejím vzniku nebyly vyřešeny některé zásadní otázky související s její činností, zejména otázka okruhů, na nichž má vysílat, a otázka jejího financování. Zatímco o vysílacích okruzích České televize již v mezidobí rozhodnutí padlo, problém jejího financování není dořešen dodnes. Svým způsobem tak není geneze České televize zatím dovršena.


Jaké okruhy pro ČT?
Česká televize se ujala role provozovatele vysílání na programech ČTV a OK 3, a svého majetku, jehož základem byl majetek podle zákona převedený z Československé televize. Také velká část pracovníků přišla z Československé televize. Česká televize použila základní organizační strukturu, kterou vytvořili její pozdější vedoucí pracovníci - ještě pod hlavičkou Československé televize - během roku 1991. Přinášela zásadní změnu ve vztazích mezi řízením programu, vlastní tvorbou, výrobou a ekonomickými hledisky. Tento kvalitativně nový vztah byl podmíněn zrušením tzv. hlavních redakcí, značným "odtučněním" dramaturgie a ostatních kategorií redakčních pracovníků, spojeným s přechodem na větší množství tvůrčích skupin koncentrovaných jen do několika producentských center a studií.

Nejnovější historie ČT
Od 27. září 1995, kdy Rada České televize schválila změněné znění původního Statutu České televize, se jeho součástmi staly Kodex České televize a dokument Strategie České televize. Další novelizaci Statutu České televize a příloh, které tvoří jeho součásti, provedla Rada České televize 17. ledna 1998. soucasnost05.jpg(10 kb) V aktuálním znění Kodex České televize obsahuje zásady zpravodajství a tvorby programu, zásady žurnalistické práce, oddíly věnované etice 12.jpg(21 kb) žurnalistiky a zařazování materiálů zobrazujících násilí a zřizuje Etický panel jako konzultační orgán vedení České televize. Dokument Strategie České televize formuluje strategické cíle v oblasti programové, technické, finanční a v oblasti lidských zdrojů. Počátkem roku 1997 skončilo pětileté funkční období první Rady České televize, jejímž předsedou byl po většinu období Jiří Grygar. Nové členy Rady ČT zvolila Poslanecká sněmovna v únoru a počátkem dubna 1997. Nově konstituovaná Rada ČT vzápětí přijala své programové prohlášení a dne 16. dubna zvolila svým předsedou Jana Jiráka. Nové Radě ČT připadl nelehký úkol vyhlásit a provést výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele ČT na příští funkční období, neboť Ivovi Mathé měl koncem března 1998 jeho dosavadní mandát skončit. V září 1997 Rada ČT informovala o podmínkách výběrového řízení, které oficiálně vyhlásila dne 1. prosince 1997. Výběrové řízení uzavřela dne 4. února 1998 volba: generálním ředitelem České televize se od 1. dubna 1998 stal Jakub Puchalský.


eurovisiontv.jpg(1 kb)
ceskatelevize.jpg(2 kb)
znelkyjsf.jpg(1 kb)


linka.jpg(804 b)